Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Yes!teśmy 20 lat Polski w UE

Stand with Ukraine!

Postępy w odbudowie populacji ryb, ale konieczne są dalsze wysiłki, aby zbudować odporny i zrównoważony sektor rybołówstwa

Zgodnie z komunikatem Komisji „Zrównoważone połowy w UE: aktualna sytuacja i kierunki na 2025 r." przyjęty dziś. Jednocześnie konieczne są dalsze wysiłki w celu zapewnienia odporności sektora rybołówstwa i długoterminowego zrównoważenia kluczowych gatunków we wszystkich basenach morskich.

W dzisiejszym komunikacie przedstawiono kierunki prac nad wnioskami Komisji dotyczącymi uprawnień do połowów na 2025 r. i rozpoczęto proces konsultacji z zainteresowanymi podmiotami. Wnioski, które mają zostać przyjęte po okresie letnim, będą miały na celu utrzymanie stad ryb, które osiągnęły już zrównoważone poziomy na tych poziomach, przy jednoczesnym wsparciu odbudowy innych stad. Komunikat Komisji opiera się na niezależnych ocenach naukowych.

Poprawa sytuacji na północno-wschodnim Atlantyku, Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym

W komunikacie podkreślono, że średnio stada ryb w północno-wschodnim Atlantyku mieszczą się w zdrowych przedziałach, przy czym najnowsza ocena wskazuje na jak dotąd najlepsze wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju, co dowodzi, że decyzje UE dotyczące zrównoważonego zarządzania rybołówstwem i wysiłki rybaków przynoszą efekty. Dotyczy to w szczególności wód UE na Atlantyku. Niektóre gatunki o zasadniczym znaczeniu dla równowagi ekosystemu i celów handlowych nadal jednak nie osiągają zadowalających wyników.

W Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym, chociaż stada stają się powoli zdrowsze, śmiertelność połowowa jest nadal zbyt wysoka. Chociaż wskaźnik śmiertelności połowowej jest jak dotąd najniższy, nadal jest o 20 % wyższy niż zalecany wskaźnik zrównoważonego rozwoju. Konieczne jest większe zaangażowanie i stałe wysiłki, aby umożliwić pełną odbudowę kluczowych gatunków i ekosystemów.

Sytuacja w Morzu Bałtyckim pozostaje niezwykle niepokojąca, ponieważ stada ryb nadal maleją ze względu na różne presje. Cztery z dziesięciu stad w Morzu Bałtyckim nie są już ukierunkowane i mogą być wyładowywane wyłącznie jako przyłów. Komisja będzie nadal podejmować działania mające na celu zajęcie się wszystkimi rodzajami presji wywieranej na stada ryb i pomoc w poprawie stanu ekosystemów Morza Bałtyckiego. Niemniej jednak państwa członkowskie powinny również kontynuować wysiłki na rzecz odwrócenia tej sytuacji poprzez pełne wdrożenie prawodawstwa UE.

Presja klimatyczna i nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy mają wpływ na społeczności nadbrzeżne

Ponadto w komunikacie wykazano, że społeczności rybackie nadal odczuwają skutki zmiany klimatu, co prowadzi do niepewności ze względu na zmniejszającą się dostępność stad ryb, od których zależy ich źródło utrzymania. Dotyczy to również społeczności zależnych od przełowionych stad.

Ponadto nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (połowy NNN) wpływają na dostęp rybaków do wystarczających zasobów. Konieczne są dalsze wysiłki w celu zwalczania tego zjawiska, zapewniając zgodność ze środkami ochrony i kontroli, w tym z tymi, które dotyczą państw spoza UE.

Kolejne kroki

Zachęca się państwa członkowskie, komitety doradcze, sektor rybołówstwa, organizacje pozarządowe i zainteresowanych obywateli do podzielenia się swoimi poglądami na temat aktualnej sytuacji i kierunku uprawnień do połowów na 2025 r. Zachęca się ich do wyrażenia swoich opinii do 31 sierpnia w ramach internetowych konsultacji publicznych.

Po konsultacjach publicznych Komisja przedstawi trzy wnioski dotyczące uprawnień do połowów na 2025 r.: na Atlantyku i Morzu Północnym, Morzu Bałtyckim, a także Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym. Wnioski będą opierać się na wieloletnich planach zarządzania rybołówstwem UE oraz na opiniach naukowych przedstawionych przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES), a także na analizie ekonomicznej dostarczonej przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF). Wnioski te będą również obejmowały dostosowania wynikające z wdrożenia obowiązku wyładunku.

Ponadto Rada omówi wnioski Komisji i podejmie decyzję w sprawie kwot połowowych na 2025 r. na posiedzeniach w październiku i grudniu bieżącego roku.

Jednocześnie Komisja przygotowuje ocenę wspólnej polityki rybołówstwa w celu przeanalizowania funkcjonowania jej instrumentów i środków w ciągu ostatniej dekady. W ocenie przeanalizowane zostaną również zmiany dynamiki stosunków w dziedzinie rybołówstwa z państwami spoza UE. Podczas przygotowywania oceny możesz wnieść swój wkład na portalu „Wyraź swoją opinię".

Kontekst ogólny

Co roku Komisja publikuje komunikat, w którym przedstawia aktualne informacje na temat stanu rybołówstwa UE i rozpoczyna konsultacje publiczne na temat obecnej sytuacji i kierunku uprawnień do połowów na nadchodzący rok.

W niniejszym komunikacie przedstawiono postępy w osiąganiu zrównoważonych praktyk w UE, oceniono równowagę między zdolnością połowową a uprawnieniami do połowów, przeanalizowano wyniki społeczno-gospodarcze sektora i monitorowano realizację obowiązku wyładunku.

W komunikacie przedstawiono informacje na temat różnych elementów z wykorzystaniem różnych źródeł wraz z najnowszymi dostępnymi danymi uzupełniającymi. Najnowsze dane dotyczące stad ryb zawarte w sprawozdaniu na potrzeby analizy stanu stad pochodzą z 2022 r. w odniesieniu do wód północno-wschodniego Atlantyku oraz z 2021 r. w odniesieniu do Morza Śródziemnego i Morza Czarnego.

Więcej Informacji

Pytania i odpowiedzi

Komunikat „Zrównoważone połowy w UE: aktualna sytuacja i kierunki na 2025 r."

Wspólna polityka rybołówstwa

Banery/Logo