Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Produkty biobójcze vs. zdrowie ludzi i ochrona środowiska

Nowe rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych, które obowiązuje od 1 września, znacząco poprawi bezpieczeństwo i uprości procedurę wydawania zezwoleń na używanie i wprowadzanie do obrotu w Unii produktów biobójczych. Produkty biobójcze to substancje chemiczne stosowane do zwalczania organizmów szkodliwych, takich jak pasożyty i drobnoustroje (tj. pleśnie i bakterie), w tym środki odstraszające owady i odkażające oraz przemysłowe substancje chemiczne, takie jak farby zabezpieczające statki przed zanieczyszczeniami czy środki konserwujące.

Nowe rozporządzenie jest momentem przełomowym dla rynku wewnętrznego, ponieważ daje możliwość wnioskowania o wydanie zezwoleń na produkty biobójcze na poziomie UE, co pozwoli przemysłowi na bezpośrednie wprowadzanie swoich produktów do obrotu w całej UE. Oszczędności przemysłu, osiągnięte dzięki tej uproszczonej i skuteczniejszej metodzie wydawania zezwoleń, udostępnianiu danych i wymogom dotyczącym danych oceniane są na 2,7 mld euro w ciągu 10 lat.

Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik powiedział: „Rozporządzenie to jest kolejnym krokiem w kierunku zapewnienia, że w całej UE udostępniane będą jedynie bezpieczne, dozwolone produkty. Uproszczenie procedury udzielania zezwoleń przyniesie przedsiębiorstwom znaczące korzyści gospodarcze, a jednocześnie zapewni obywatelom wysoki poziom ochrony środowiska”.

Nowe przepisy mają również ograniczyć badania na zwierzętach, ponieważ wprowadzają obowiązek wymiany danych oraz propagują bardziej elastyczne i inteligentne podejście do takich badań. Do celów rozpowszechniania informacji do wiadomości publicznej posłuży specjalna platforma informatyczna (rejestr produktów biobójczych), obecnie używana do składania wniosków i zapisywania decyzji. Nowe rozporządzenie jest również pierwszym aktem prawnym, w którym znalazła się nowa definicja nanomateriałów, opracowana przez Komisję.

Na mocy nowego rozporządzenia Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) zapewni naukowe i techniczne wsparcie Komisji i państw członkowskich. Wśród zadań agencji znalazły się, między innymi, wydawanie opinii o zatwierdzeniu substancji czynnych i unijnych zezwoleniach na produkty biobójcze. Całkowita liczba opinii, które ma wydać ECHA, wzrośnie od 80 w 2014 r. do 300 w 2020 r.

Kontekst
Dyrektywa 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca wprowadzania do obrotu środków biobójczych została przyjęta w 1998 r. Zgodnie z tą dyrektywą państwa członkowskie muszą przetransponować przepisy do prawa krajowego do dnia 14 maja 2000 r. Dyrektywa o produktach biobójczych ma na celu zharmonizowanie europejskiego rynku produktów biobójczych i ich substancji czynnych. Jednocześnie ma na celu zapewnienie ludziom, zwierzętom i środowisku wysokiego poziomu ochrony.
Nowe rozporządzenie o produktach biobójczych (UE) nr 528/2012 zostało przyjęte 22 maja 2012 r. i obowiązuje od 1 września 2013 r. Uchyla ono i zastępuje poprzednią dyrektywę.
Od momentu przyjęcia rozporządzenia Komisja Europejska wdrożyła wiele środków wykonawczych, aby zapewnić jego prawidłowe stosowanie.

 
Marta Angrocka-Krawczyk
Wydział prasy
Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.