Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Polska i zmiany klimatu

Polska nie przestrzega unijnych przepisów dotyczących emisji fluorowanych gazów cieplarnianych – twierdzi Komisja Europejska i kieruje sprawę do Trybunału Sprawiedliwości. To nie jedyne zastrzeżenia wobec Warszawy. KE zwraca również uwagę na niepełną transpozycję dyrektyw dotyczących: sposobu składowania dwutlenku węgla i jakości paliwa, prowadzi także postępowanie związane z respektowaniem praw obywateli innych państw UE w Polsce.

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podjęła kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa UE. Decyzje te dotyczą wielu sektorów, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa UE dla dobra obywateli i z korzyścią dla przedsiębiorstw.

Komisja przyjęła 135  decyzji, w tym 31 uzasadnionych opinii i 4 decyzje dotyczące skierowania spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Poniżej przedstawiono streszczenie 4 decyzji dotyczących Polski. Informację o pozostałych podjętych 16 kwietnia decyzjach zwiera notatka MEMO/14/293.

Więcej informacji na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera notatka MEMO/12/12.

SPRAWY SKIEROWANE DO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI:

Zmiana klimatu: Komisja wnosi przeciwko Polsce sprawę do Trybunału Sprawiedliwości w związku z nieprzestrzeganiem przepisów UE dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych

Komisja Europejska postanowiła skierować do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce z powodu niepowiadomienia Komisji o rodzajach sankcji wprowadzonych w przypadku nieprzestrzegania przepisów UE przez przedsiębiorstwa i personel podejmujące działalność związaną z gazami fluorowanymi. Komisja przesłała władzom polskim uzasadnioną opinię w tej sprawie w listopadzie 2012 r. Od tego czasu do Komisji nie wpłynęły oczekiwane powiadomienia. Z tego powodu KE postanowiła skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości. Czytaj więcej tutaj.

UZASADNIONE OPINIE

Prawa wyborcze obywateli UE: Komisja nadal prowadzi postępowanie przeciwko Czechom, Łotwie i Polsce

Komisja zadecydowała 16 kwietnia o dalszym prowadzeniu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Czechom, Łotwie i Polsce w związku z ograniczaniem przez nie politycznych praw obywateli z innych państw UE. Łotwa zezwala na zakładanie partii jedynie obywatelom Łotwy, a Czechy i Polska przyznają prawo do wstąpienia do partii politycznej lub założenia takiej partii wyłącznie własnym obywatelom. Te ograniczenia sprawiają, że obywatele z innych państw członkowskich UE mieszkający w jednym z tych trzech państw nie mogą korzystać z przysługującego im prawa głosu ani kandydować w wyborach lokalnych lub europejskich na takich samych warunkach jak obywatele danego państwa. Jest to sprzeczne z prawodawstwem UE (art. 22 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej) i kłóci się z zasadą niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową, zgodnie z którą obywatele UE powinni móc korzystać z przysługujących im praw na takich samych warunkach jak obywatele danego państwa. Był to jeden z problemów, które Komisja zobowiązała się rozwiązać w swoim sprawozdaniu na temat obywatelstwa Unii z 2013 r.(MEMO/13/409). Z niektórymi z państw członkowskich (Niemcami, Maltą, Bułgarią, Finlandią i Grecją) udało się wypracować pewne rozwiązanie, natomiast okazało się to niemożliwe w przypadku Czech, Łotwy i Polski. Z tego względu Komisja wystosowała do tych trzech państw uzasadnioną opinię.

Zmiana klimatu: Komisja wzywa Polskę do zapewnienia w pełnym zakresie bezpiecznego dla środowiska geologicznego składowania dwutlenku węgla

Komisja zwróciła się do Polski o przyjęcie niezbędnych środków mających na celu pełną transpozycję dyrektywy 2009/31/WE w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla (tzw. „dyrektywy CCS”). Do tej pory Polska nie zgłosiła kompletnych środków transpozycji. W związku z tym Komisja wzywa to państwo członkowskie, w formie uzasadnionej opinii (stanowiącej drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego), do zapewnienia zgodności przepisów z prawem UE.

Dyrektywa CCS została przyjęta w 2009 r., jako część pakietu klimatyczno-energetycznego. Ustanawia ramy prawne dotyczące bezpiecznego dla środowiska geologicznego składowania dwutlenku węgla, usuwa przeszkody prawne dla geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz ustanawia wymogi dotyczące całego cyklu życia składowiska. Jeżeli uda się wdrożyć technologię wychwytywania i składowania dwutlenku węgla na warunkach komercyjnych, może ona stać się jednym z głównych czynników umożliwiających przejście na gospodarkę niskoemisyjną w UE.

Zmiana klimatu: Komisja zwraca się do Polski o dostosowanie się do przepisów UE w sprawie jakości paliwa  

Dyrektywa 2009/30/WE zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia specyfikacji technicznych z powodów związanych ze zdrowiem i środowiskiem, mających zastosowanie do paliw i do ograniczenia natężenia emisji gazów cieplarnianych z paliw o 10 proc. do 2020 r. Środki te służą również zagwarantowaniu optymalnego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z pojazdów i utworzenia jednolitego rynku paliwowego oraz zapewnieniu prawidłowego działania pojazdów na terenie całej UE. Do tej pory Polska nie dokonała pełnej transpozycji tych przepisów. W związku z tym Komisja wzywa Polskę, w formie uzasadnionej opinii (stanowiącej drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego), do zapewnienia zgodności z tymi przepisami.

Źródło: Komisja Europejska

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.