Regulamin Konkursu filmowego Młoda Europa

 
Poniżej przedstawiamy treść regulaminu konkursu filmowego Młoda Europa. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i wzięcia udziału w konkursie!

 REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO  „MŁODA EUROPA”
I. Organizator konkursu 1. Organizatorem konkursu jest Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin z siedzibą przy Placu Kilińskiego 3 w Szczecinie.
 
 
II. Cel i przedmiot konkursu 1. Przedmiotem konkursu jest nagranie filmu związanego z Unią Europejską przedstawiającego wspomnienia, korzyści personalne płynące z uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej oraz zmianami jakie zaszły w życiu uczestników związanymi z Unią Europejską.
2. Celem konkursu jest działanie informacyjne związane z korzyściami płynącymi z uczestnictwa Polski Unii Europejskiej.
3. Konkurs trwa od dnia 3 września do dnia 1 października włącznie.
 
 
III. Warunki uczestnictwa w konkursie 1. W konkursie może wziąć udział każdy. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekunów prawnych na udział w Konkursie, którą należy dostarczyć jako skan wraz z przesłanym filmem.
2. Udział w konkursie mogą brać zespoły i pojedyncze osoby, jednak zgłoszony film musi być podpisany tylko jednym nazwiskiem i ta osoba będzie figurować w dokumentach jako zwycięzca konkursu.
3. Informacje o konkursie umieszczone zostały na stronie www.europedirect-szczecin.euw zakładce „Konkurs Młoda Europa”, na profilu facebook.com Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin.
4. Filmy Konkursowe uczestnicy powinni przesyłać poprzez platformy do umieszczenia plików i linki przesyłać na adres europedirect-szczecin@wzp.pllub dostarczać na płytach CD osobiście do siedziby PIE ED – Szczecin.
5. Każdy uczestnik może przesłać jeden film konkursowy.
6. Każdy uczestnik uprawniony jest do odebrania tylko jednego pakietu nagród.
7. Wyniki konkursu oraz odbiór nagród odbędą się podczas wydarzenia dla młodzieży organizowanego przez Sekretariat ds. Młodzieży w dn. 05.10.2018
8. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu oraz zgodą na ewentualną publikacją filmu na stronie internetowej, na profilu PIE ED – Szczecin ma facebooku i innych stronach zarządzanych przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Szczecin.
 
 
IV. Miejsce i termin składania prac konkursowych
 
1. Odpowiedzi na zapytanie konkursowe należy przesłać w formie linka do platformy do umieszczenia plików na adres europedirect-szczecin@wzp.pldo dn. 1.10.2018 do godz. 23:59 lub dostarczyć osobiście do siedziby PIE ED – Szczecin do dn. 1.10.2018 do godz. 15:30.
2. Prace konkursowe dostarczone po terminie, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
3. Odpowiedzi nadesłane po terminie nie będą uwzględniane.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dn. 5.10.2018 do godziny 21:30 w formie ustnej podczas wydarzenia dla młodzieży organizowanego przez SdSM WZP.
5. Nagrodę główną otrzyma autor filmu, uznanego przez Komisję Konkursową za najciekawszy. Komisja Konkursowa zostanie wyłoniona przez Kierownika Sekretariatu ds. Młodzieży spośród jego pracowników.  
6. Komisja Konkursowa przy ocenie bierze pod uwagę kreatywność, pomysłowość i inwencję twórczą autora.
7. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o możliwości odbioru nagród za pośrednictwem skrzynki mailowej.
 
V. Nagrody 1. Organizatorzy przewidują następujące nagrody za udział w konkursie:
 
 
1) nagroda główna:
- nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł  
- notes z logo Europe Direct – Szczecin Strona
- długopis z logo Europe Direct – Szczecin
- pakiet najnowszych publikacji Komisji Europejskiej.
2. Nagrody zostaną przekazane osobie wskazanej jako zwycięzca w formie przelewu na konto. Przelew zostanie wykonany na podstawie dokumentu sporządzonego przez Komisję Konkursową, która wskaże zwycięzcę. Zwycięzca jest zobowiązany do wystawienia rachunku.
 
V. Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje z dniem jego uchwalenia.
2. Ostateczna interpretacja regulaminu Konkursu należy do Organizatora.
3. Organizator zastrzega się prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany warunków realizacji Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku otrzymania prac niespełniających wymagań regulaminu konkursu.
5. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani w żaden sposób z nim związany.

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.