Oddziaływanie sztucznej inteligencji w sferze etycznej i społecznej - KE debatuje z organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi

Komisja Europejska zorganizowała spotkanie na wysokim szczeblu z udziałem 12 przedstawicieli organizacji światopoglądowych i niewyznaniowych z całej Europy, będące elementem regularnego dialogu prowadzonego z organizacjami kościelnymi, religijnymi, światopoglądowymi i niewyznaniowymi, przewidzianego w art. 17 traktatu lizbońskiego. Podczas tego dziewiątego corocznego spotkania na wysokim szczeblu poruszono następujące zagadnienie: Sztuczna inteligencja: wyzwania etyczne i społeczne 

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans, odpowiedzialny za dialog na podstawie art. 17, powiedział: Nasze społeczeństwo znajduje się w obliczu bezprecedensowej rewolucji cyfrowej, która będzie miała wpływ na każdego mieszkańca ziemi. Rewolucja ta niesie ze sobą nowe obietnice i nowe zagrożenia. Od pewnego czasu obserwujemy, że świat cyfrowy jest szybszy niż dyskusje o charakterze etycznym, dotyczące tego, co powinno i co może być dozwolone w internecie. Nie możemy pozwolić, aby tak samo stało się w przypadku sztucznej inteligencji i automatyzacji. Musimy zachować kontrolę nad tą przemianą i upewnić się, że przyczynia się ona do wspierania naszych wartości i obrony naszego modelu społecznego.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział: Począwszy od lepszej opieki zdrowotnej po bezpieczniejszy transport, korzyści płynące ze sztucznej inteligencji są liczne i Europa powinna je dostrzec. Wraz z rozszerzeniem zakresu inwestycji opracowujemy etyczny kodeks na potrzeby rozwoju sztucznej inteligencji dla dobra nas wszystkich. Wymaga to przeprowadzenia otwartej debaty na temat kluczowych kwestii, takich jak znaczenie różnorodności i równowagi płci w dziedzinie sztucznej inteligencji. Pozwoli to na uniknięcie stronniczych decyzji. Do tej obszernej debaty przyczyni się dzisiejsze posiedzenie, ale także niedawne utworzenie europejskiego sojuszu na rzecz sztucznej inteligencji.

Dzisiejsze posiedzenie na wysokim szczeblu stało się okazją do podjęcia dwóch istotnych kwestii dotyczących sztucznej inteligencji (SI). Po pierwsze, podczas posiedzenia podjęto kwestię potencjalnego wpływu SI na prawa podstawowe, zwłaszcza jeżeli chodzi o prywatność, ochronę konsumentów i niedyskryminację. Po drugie, poruszono kwestię aspektu socjalnego AI, przede wszystkim mając na uwadze włączenie społeczne i przyszłość świata pracy.

Wiceprzewodniczący Andrus Ansip zachęcił uczestników do kontynuowania zaangażowania w tym zakresie poprzez wnoszenie wkładu w bieżące inicjatywy Komisji w zakresie sztucznej inteligencji, szczególnie za pośrednictwem europejskiego sojuszu na rzecz SI, który zapoczątkowano w minionym tygodniu. Sojusz na rzecz SI to wspólnota zainteresowanych stron, zgromadzonych za pośrednictwem internetowego forum, które pragną zaangażować się w szerokie i otwarte rozmowy na temat wszystkich aspektów rozwoju sztucznej inteligencji i jej oddziaływania.

Ułatwienie wielostronnego dialogu z udziałem zainteresowanych stron na temat tego, w jaki sposób wprowadzać innowacje SI przy jednoczesnym zwiększaniu zaufania i gotowości przyjmowania rozwiązań, a także wnieść wkład w przyszłe debaty polityczne, to element wspólnej wizji państw G7 z Charlevoix ws. przyszłości sztucznej inteligencji. To również kluczowy element europejskiego podejścia w obszarze SI i deklaracji współpracy w sprawie SI podpisanej przez 28 europejskich państw.

Kontekst
Dzisiejsze posiedzenie na wysokim szczeblu z udziałem przedstawicieli organizacji światopoglądowych i niewyznaniowych to dziewiąte z serii posiedzeń zapoczątkowanych przez Komisję w 2009 r., gdy do traktatu lizbońskiego wprowadzono ideę dialogu z kościołami, religiami oraz organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi (art. 17 TFUE). Obecnie dialog ten wchodzi w zakres obowiązków pierwszego wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa. Każdego roku posiedzenie jest poświęcone innemu tematowi. W minionych latach pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans zaprosił uczestników do cennych rozmów na następujące tematy: „Jak żyć razem mimo odmiennych poglądów” w 2015 r., „Migracja, integracja i wartości europejskie” w 2016 r. oraz „Przyszłość Europy” w 2017 r.

W dniu 25 kwietnia 2018 r. Komisja Europejska zapoczątkowała europejską inicjatywę dotyczącą sztucznej inteligencji (SI). Komisja proponuje trzytorowe podejście w celu zwiększenia inwestycji publicznych i prywatnych w SI, przygotowania do zmian społeczno-gospodarczych i zapewnienia odpowiednich ram etycznych i prawnych. Przede wszystkim Komisja pragnie zadbać o to, aby nikt nie został pominięty w transformacji cyfrowej i aby nowe technologie oparte były na wartościach. Podobnie jak w przypadku każdej technologii transformacyjnej, niektóre zastosowania SI mogą wiązać się z nowymi kwestiami etycznymi i prawnymi.

W ramach tej inicjatywy do końca 2018 r. Komisja opracuje kodeks etyki dotyczący SI. Będzie on zgodny z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, zostaną w nim także uwzględnione takie zasady, jak przejrzystość i rozliczalność, oraz wyniki pracy Europejskiej Grupy ds. Etyki w Nauce i Nowych Technologiach.

Mając na celu wsparcie opracowania tego kodeksu i przedstawienie zaleceń, Komisja powołała grupę ekspertów ds. sztucznej inteligencji.

Dodatkowe informacje
Tekst komunikatu „Sztuczna inteligencja dla Europy” można znaleźć pod adresem: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-artificial-intelligence-europe

 
Aby przystąpić do europejskiego sojuszu na rzecz SI:  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-ai-alliance

 
Dialog Komisji Europejskiej z kościołami, wspólnotami religijnymi oraz organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi – strona internetowa DG ds. Sprawiedliwości poświęcona prawom podstawowym:
 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/dialogue/index_en.htm

 
Lista uczestników spotkania
Pan Henri BARTHOLOMEEUSEN, przewodniczący Centre d'Action Laïque (CAL)
Pan Michael BAUER, wiceprzewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Humanistycznego, Humanistischer Verband Deutschlands Bayern (CEO)
Pan Max BOJARSKI, Wielki Wschód Polski, wiceprzewodniczący Kongresu Świeckości
Pani Martine CERF, sekretarz generalny Egalité Laïcité Europe (EGALE)
Pani Raluca CIOCIAN-ARDELEANU, wiceprzewodnicząca, Rumuńskie Świecko-Humanistyczne
Pan DE BRUEKER – przewodniczący Contribution des Obédiences Maçonniques Adogmatiques et Libérales à la Construction Européenne (COMALACE)
Pan Giulio ERCOLESSI, przewodniczący Europejskiej Federacji Humanistycznej (EHF)
Pani Marie-Claude KERVELLA-BOUX, prezes Institut Maçonnique Européen, Wielki Mistrz Wielkiej Żeńskiej Loży Francji
Pan Marc MENSCHAERT, przewodniczący Europejskiego Zakonu Wolnomularskiego (Alliance Maçonnique Européenne – AME)
Pan Laszlo NEMES, Węgierskie Stowarzyszenie Humanistyczne, profesor na Uniwersytecie im. Karola Eszterházyego w Egerze (Węgry)
Pan Keith Porteous WOOD, dyrektor wykonawczy Krajowego Stowarzyszenia Sekularnego w Zjednoczonym Królestwie
Pan Claude WACHTELAER, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Wolnomyślicielstwa (AEPL)

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.