BIULETYN EUROPEJSKI PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – SZCZECIN, 4(17)/2015, Sierpień 2015

Jeśli masz problem z wyświetleniem zawartości, obejrzyj wiadomość w przeglądarce

BIULETYN EUROPEJSKI
PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – SZCZECIN

4(17)/2015
      Sierpień 2015

Obywatel: Polak, Europejczyk

Głos obywateli – Europejska Inicjatywa Obywatelska
Europejska inicjatywa obywatelska to instrument umożliwiający obywatelom bezpośredni kontakt z instytucjami UE w celu omawiania kluczowych kwestii na szczeblu europejskim. Jest jedną z głównych innowacji wprowadzonych Traktatem z Lizbony i jej zadaniem jest ściślejsze zaangażowanie obywateli w ustalanie programu prac UE. Jak działa EIO? Poprzez odpowiednią liczbę obywateli UE wzywa Komisję Europejską do zaproponowania rozwiązań w konkretnych regulacjach prawnych.
Jedną z głównych zalet tego narzędzia jest umacnianie kontaktów z osobami o podobnych poglądach na całym kontynencie, co ułatwia ogólnoeuropejską debatę na tematy ważne dla mieszkańców UE. Organizatorzy europejskich inicjatyw obywatelskich zebrali już około 6 mln deklaracji poparcia dla swoich licznych inicjatyw, a w przypadku 10% zarejestrowanych inicjatyw udało się osiągnąć próg 1 mln deklaracji.
Czytaj więcej...

Współpraca transgraniczna w priorytetach prezydencji Luksemburga w Radzie Unii Europejskiej
Co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. W tym czasie kieruje pracami zespołów eksperckich i przewodniczy posiedzeniom Rady, współpracując z państwami członkowskimi, które kolejno sprawują prezydencję. Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej oznacza możliwość wpływu na określenie długofalowych celów UE i wyznaczenie szczegółowego programu działań. W dniach od 1 lipca do 31 grudnia 2015 Wielkie Księstwo Luksemburga już po raz dwunasty przewodniczy pracom Rady Unii Europejskiej. Hasła tej prezydencji to słuchanie obywateli, pomoc przedsiębiorcom i współpraca z partnerami i instytucjami w celu wsparcia interesów europejskich.
Czytaj więcej...

Strategia UE na rzecz młodzieży
Decyzje dotyczące polityki młodzieżowej należą do państw członkowskich, jednak aby wyrównać szanse młodzieży w Unii Europejskiej, Komisja Europejska przygotowała dokument „Inwestowanie w młodzież i mobilizowanie jej do działania: Strategia UE na rzecz młodzieży” – dokument wskazujący najważniejsze potrzeby młodzieży i wyznaczający cele, do realizacji których wszystkie państwa Unii powinny dążyć. Przygotowana strategia obejmuje lata 2010 – 2018 i została zaakceptowana przez odpowiednich ministrów z krajów członkowskich. Co trzy lata dokonuje się ewaluacji podjętych działań i ich efektów.  Aktualnie trwają prace ewaluacyjne nad drugim cyklem realizacji Strategii (2013-2015), których owocem ma być opublikowany na początku przyszłego roku raport.
Czytaj więcej...

Nasze działania

Gimnastyka języka – Europejski Dzień Języków
26 września celebrujemy Europejski Dzień Języków (EDJ). To coroczne święto ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy. W ramach obchodów do 800 milionów Europejczyków z 47 państw, które są członkami Rady Europy, kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków  i to niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia – szkolnej czy pozaszkolnej. Rada Europy przekonuje, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami oraz że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik  bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu. W tym roku również Punkt Europe Direct – Szczecin włącza się do obchodów EDJ. Co planujemy? Sprawdźcie poniżej.
Czytaj więcej...

Zachodniopomorskie po europejsku
NAVDEC - 50 tys. euro z Unii dla bezpieczniejszego morza
Większość wypadków morskich jest wynikiem błędu ludzkiego, a średni koszt kolizji to ponad milion dolarów. Ograniczenie tej liczby tylko o 1%  może dać oszczędności w wysokości aż 20 milionów dolarów rocznie. Polska firma Sup4Nav przygotowała innowacyjne rozwiązanie minimalizujące ryzyko wystąpienia błędu ludzkiego. Opracowała oprogramowanie, które na bazie informacji z urządzeń i systemów nawigacyjnych, przeprowadza analizę sytuacji i wyznacza bezpieczną trasę statku. W sytuacji zagrożenia kolizją, system sugeruje jaki manewr należy wykonać, aby jej uniknąć. Projekt został doceniony przez Komisję Europejską i otrzymał 50 tys. euro dotacji w ramach prestiżowego programu Instrument dla MŚP (Horyzont 2020).
Czytaj więcej...

ROK NOWYCH DOŚWIADCZEŃ – CZYM JEST EVS?
Wolontariat Europejski (European Voluntary Service EVS) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ (wcześniej „Młodzież w Działaniu”). Jest to projekt realizowany w ramach edukacji pozaformalnej. W jego ramach mieszczą się wszystkie działania mające na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności, nieodbywające się w ramach formalnie ustalonego systemu oświaty: w szkole, na uczelni, podczas kursu czy szkolenia. Działanie te opierają się na praktyce, doświadczeniu, aktywności.
Jedynym warunkiemuczestnictwa w projekcie jest wiek (18-30 lat) i obywatelstwo kraju UE lub kraju uczestniczącego w programie. Nie musimy znać żadnego języka obcego (na miejscu albo przed wyjazdem można otrzymać kurs językowy; podstawy angielskiego lub języka danego państwa są oczywiście bardzo pomocne).
Czytaj więcej...
W regionie Morza Bałtyckiego

Kultura priorytetem polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego
Już za miesiąc, w dniach 15-18 września, będzie miało miejsce największe wydarzenie polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego w obszarze kultury – Bałtyckie Forum Kultury w Gdańsku. W ramach Forum odbędzie się spotkanie Ministrów Kultury Rady Państw Morza Bałtyckiego, spotkania bałtyckich platform współpracy międzynarodowej oraz Laboratorium Innowacji Kulturalnych. Bardzo ciekawy program zapowiada się podczas konferencji „Kultura jako narzędzie rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu” w dn. 16-17.09. w Europejskim Centrum Solidarności.
Czytaj więcej...

Konkursy

iCapital 
1 lipca 2015r. ruszył konkurs Komisji Europejskiej na Europejską Stolice Innowacji. Jego celem jest wyłonienie miasta, w którym powstaje najlepszy „system innowacji” łączący mieszkańców, organizacje publiczne, środowisko akademickie oraz świat biznesu. Zwycięskie miasto otrzyma 950 tyś. euro na dynamizację swoich działań. Zgłaszać można tylko miasta z państw członkowskich UE i krajów uczestniczących w unijnym programie ramowym w zakresie badań Horyzont 2020, których liczba mieszkańców przekracza 100 tyś. Ponadto kandydaci muszą przedstawić inicjatywy, które były realizowane co najmniej od 1 stycznia 2012 r. Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą aplikacji na stronie Komisji Europejskiej do 18 listopada 2015 r. do godziny 17:00.
Czytaj więcej...

Rozwój ma wiele twarzy
Europejski Rok na rzecz Rozwoju trwa. Z tej okazji Komisja Europejska przygotowała konkurs „Rozwój ma wiele twarzy”, do udziału w którym zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli oraz całe społeczności szkolne. Jakie znaczenie ma współpraca rozwojowa dla krajów rozwijających się, a jakie dla najbogatszych? Dlaczego warto się w nią angażować? Akcje edukacyjne na ten temat zaczęły się przed wakacjami, a 1 września zostanie ogłoszony, którego celem będzie wybranie najważniejszego obszaru współpracy rozwojowej oraz propozycje tego, co można w tym obszarze zrobić. Praca konkursowa przygotowywana będzie w zespołach, a jej tematem będzie ukazanie idei współpracy rozwojowej. Powinna ona też zachęcać odbiorców do włączenia się w inicjatywy na rzecz rozwoju.
Czytaj więcej...

Zielone miasta
Kolejny konkurs Komisji Europejskiej. Tym razem miasta zawalczyć mogą o tytuł Zielonej Stolicy Europy, który przyznawany jest w uznaniu najlepszych praktyk w zakresie planowania na rzecz poprawy jakości życia w mieście. Ten tytuł zdobyć mogą miasta o populacji powyżej 100 tyś. mieszkańców, leżące w krajach należącym do UE. Dla miast mniejszych (20 – 100 tyś. mieszkańców) ogłoszono analogiczny konkurs o tytuł Zielonego Liścia Europy. Zgłoszenia przyjmowane będą do 19 października 2015 r., a formularze należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem stron Zielona Stolica Europy oraz Zielony Liść Europy.
Czytaj więcej tu oraz tu...

Europa w moim regionie
Konkurs fotograficzny kierowany do każdego obywatela UE, który ma ukończone 18 lat, którego celem jest przedstawienie w kadrze projektów dofinansowanych przez Unię Europejską. Na zdjęciach musi również być widoczna tabliczka z informacją o źródle finansowania, lub flaga Unii Europejskiej.Nagrodą główną w konkursie jest wycieczka do Brukseli na Europejski Tydzień Regionów i Miast. Aby wziąć w nim udział należy udostępnić zrobione przez siebie zdjęcia (maksymalnie 3) w aplikacji na stronie. Następnie internauci wybiorą 100 swoich faworytów, wśród których międzynarodowe jury wybierze trzecz zwycięzców. Zdjęcia należy nadsyłać do 28 sierpnia 2015r., a oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 19 września.
Czytaj więcej...

Fundsze

Erasmus +
Przed nami kolejna tura konkursów programu Erasmus+. Termin upływa w drugiej połowie 2015r. do godz. 12:00 czasu brukselskiego dla każdej z poniższych dat.
Akcja 1.
Mobilność osób w dziedzinie młodzieży - 1 października 2015r. do godz. 12:00 czasu brukselskiego:
Umożliwienie podniesienia kwalifikacji osób które pracują z młodzieżą, wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami i organizacjami. Program Erasmus+ wspiera takie działania jak: seminaria, spotkania, staże, szkolenia, wizyty studyjne. Projekty w ramach tej akcji kierowane są do osób w każdym wieku, pracujących z młodzieżą, takich jak: liderzy nieformalnych grup i inicjatyw młodzieżowych, opiekunowie świetlic, instruktorzy, wychowawcy, pedagodzy, wolontariusze.
Akcja 2.
Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży - 1 października 2015r. do godz. 12:00 czasu brukselskiego
W ramach tej akcji promowana jest wymiana doświadczeń oraz współpraca na szczeblu europejskim. W projektach Partnerstw strategicznych powinny brać udział organizacje z różnych sektorów, co znacząco wzbogaca działania poprzez wielość punktów widzenia i różnorodność wnoszonego doświadczenia.
Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży - 2 września 2015r. do godz. 12:00 czasu brukselskiego
Celem tej akcji jest wspieranie współpracy w dziedzinie młodzieży między krajami uczestniczącymi w programie i krajami partnerskimi z różnych regionów świata, a dzięki temu zwiększanie potencjału tych organizacji.
Akcja 3.
Spotkanie młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 1 października 2015r. do godz. 12:00 czasu brukselskiego
Działanie promujące aktywny udział młodzieży w życiu demokratycznym wspiera dialog i budowanie relacji między młodymi ludźmi a instytucjami oraz osobami odpowiedzialnymi za politykę dotyczącą młodzieży. Możliwe jest uzyskanie wsparcia na organizację spotkań, debat, seminariów, konsultacji oraz warsztatów dotyczących polityki i działań instytucji unijnych wobec młodzieży. Akcja wspiera też działania służące rozwijaniu usystematyzowanego dialogu.
Czytaj więcej...

Studiowanie w Niemczech
1 września 2015r. upływa termin składania aplikacji o roczne stypendium udzielane przez Fundację Heinricha Bölla. Osobami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie są studenci, absolwenci i doktoranci wszystkich przedmiotów i wszystkich narodowości, którzy kontynuują studia na niemieckich uniwersytetach,  w wyższych szkołach zawodowych i artystycznych. Wszyscy kandydaci musza mieć obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej, znać biegle język niemiecki, angażować się w życie społeczne i polityczne oraz posiadać udokumentowane zainteresowanie zasadami Fundacji: zrównoważonym rozwojem, demokracją, ekologią i prawami człowieka oraz sprawiedliwością. Całkowita pula dofinansowania to około 1000 stypendiów. Aplikacje należy składać przez Internet, na podanej niżej stronie Fundacji Heinricha Bölla, gdzie znaleźć można również więcej informacji na temat stypendiów.
Czytaj więcej tu oraz tu...

Eurodesk

Praktyki w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
Jeżeli jesteś posiadaczem dyplomu uniwersyteckiego z zakresu prawa oraz wykazujesz biegłość w dziedzinie prawa wspólnotowego, możesz ubiegać się o trwające trzy miesiące (w niektórych przypadkach można wydłużyć do maksymalnie 11 miesięcy) praktyki. Pod nadzorem prawnika, praktykanci będą mieli możliwość badania skargi i przeprowadzania researchu potrzebnego do rozpatrzenia wniosków. Obywatelstwo europejskie oraz posługiwanie się przynajmniej dwoma oficjalnymi językami Unii Europejskiej (niezbędna jest znajomość francuskiego lub angielskiego) są warunkami koniecznymi. Osoby nie posiadające źródeł utrzymania pozwalających na odbycie stażu mogą ubiegać się o stypendia na okres trzech miesięcy. Termin składania wniosków, które należy pobrać ze strony mija 31 sierpnia 2015r.
Czytaj więcej tu oraz tu...

YouRock, skonstruuj swój profesjonalny profil zawodowy
Jest to wielojęzyczny serwis internetowy działający od 2013 r., udostępniający ludziom do 25 roku życia narzędzia do znalezienia pracy w Europie. Autorzy strony w kreatywny sposób, za pomocą diagramu w postaci diamentu, chcą młodym osobom pomóc w odkrywaniu umiejętności, stworzeniu dynamicznego profilu oraz portfolio. Twórcy niosą profesjonalną pomoc nie tylko osobom poszukującym pracy, ale również pracodawcom, którzy mogą w łatwy sposób zidentyfikować wybranych pracowników oraz przeglądać profile kandydatów z różnych krajów i w różnych językach.
Czytaj więcej tu oraz tu...

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin przy Sekretariacie ds. Młodzieży
pokój 329 (IV piętro, wejście od szklanej windy), ul. Piłsudskiego 40-42, 70-421 Szczecin
tel. + 48 91 421 12 61, fax + 48 91 421 11 41
e-mail: europedirect-szczecin@wzp.pl, www: europedirect-szczecin.eu, fb: facebook.com/edszczecin

Uprzejmie informujemy, że niniejszy adres mailowy został pozyskany z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych. W związku z tym w myśl przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 144.1204) powyższy e-mail nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Jeśli jednak nie życzysz sobie otrzymywać dalszych wiadomości, prosimy o informację zwrotną celem usunięcia wskazanego adresu z naszej bazy danych. Dziękujemy.

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu - wypisz się


 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.